REGULAMIN AKREDYTACJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD OTYŁOSCIĄ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ PLACÓWKĘ MEDYCZNA NIEZBĘDNYCH DO PROFESJONALNEGO LECZENIA NADWAGI I OTYŁOŚCI

 1. Kierownik ośrodka zgłaszający ośrodek powinien zarejestrować się na platformie www.certyfikacjaptbo.pl.
 2. Akredytację będzie można uzyskać po weryfikacji przez Zarząd PTBO wypełnionego kwestionariusza umieszczonego na stronie internetowej www.certyfikacjaptbo.pl (zakładka "Zgłoś ośrodek do akredytacji")
 3. Akredytację uzyska ośrodek spełniający wszystkie poniższe kryteria:
  1. Wymagania dotyczące personelu:
   • co najmniej 1 zatrudniony w placówce lekarz musi posiadać certyfikat poświadczający umiejętność profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością (należy podać numer certyfikatu),

   • placówka zatrudnia dietetyka lub prowadzi współpracę z dietetykiem dostępnym dla każdego pacjenta (jeżeli dietetyk nie jest zatrudniony w placówce powinny zostać podane jego dane i miejsce zatrudnienia),
   • placówka zatrudnia psychologa lub prowadzi współpracę z psychologiem dostępnym dla każdego pacjenta (jeżeli psycholog nie jest zatrudniony w placówce powinny zostać podane jego dane i miejsce zatrudnienia),
   • placówka zatrudnia fizjoterapeutę lub prowadzi współpracę z fizjoterapeutą dostępnym dla każdego pacjenta (jeżeli fizjoterapeuta nie jest zatrudniony w placówce powinny zostać podane jego dane i miejsce zatrudnienia),
   • placówka zatrudnia chirurga wykonującego operacje bariatryczne lub prowadzi współpracę z takim chirurgiem (jeżeli chirurg nie jest zatrudniony w placówce powinny zostać podane jego dane i miejsce zatrudnienia).
  2. Wymagania dotyczące wyposażenia placówki:
   • mocne krzesło i mocna, stabilna kanapa w poczekalni, które umożliwią̨ wygodne stabilne podtrzymanie ciężkiego ciała o zwiększonych rozmiarach,
   • waga umożliwiająca pomiar masy ciała osób >150 kg, umieszczona w osłoniętym miejscu gabinetu żeby uniknąć skrępowania pacjenta,
   • wysokościomierz stanowiący integralną część wagi lub zamontowany na ścianie,
   • elastyczna taśma do pomiaru obwodu talii,
   • aparat do pomiaru składu ciała metodą bioimpedancji lub waga posiadająca taką funkcję,
   • aparat EKG,
   • glukometr,
   • aparat do mierzenia ciśnienia z wymiennymi mankietami umożliwiający ich właściwy dobór do obwodu ramienia pacjenta pod względem długości i szerokości,
   • kozetka do badania o odpowiedniej szerokości,
   • możliwość pobierania krwi do wykonywania badań laboratoryjnych.
  3. Wymagania dotyczące postępowania z chorym w ośrodku:
   • podejście do pacjenta z okazaniem empatii i zrozumienia z unikaniem krytycznej oceny,
   • sposób przeprowadzania wywiadu z uwzględnieniem sytuacji psychospołecznej chorego, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej,
   • prowadzenie diagnostyki przesiewowej w kierunku występowania zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz ocena obrazu własnego ciała i samoakceptacji,
   • badanie fizykalne uwzględniające pomiar parametrów antropometrycznych oraz składu ciała,
   • diagnozowanie powikłań otyłości,
   • zgodny z rekomendacjami sposób opracowywania planu leczenia,
   • uwzględnianie kompleksowości leczenia,
   • współpraca w ramach zespołu terapeutycznego,
   • brak stosowania metod diagnostycznych i terapeutycznych nie opartych na aktualnej, udokumentowanej wiedzy medycznej.
 4. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku osoba zgłaszająca Ośrodek otrzyma komunikat.
 5. Po automatycznej, pozytywnej weryfikacji osoba zgłaszająca Ośrodek otrzyma komunikat z informacją oraz prośbą o wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie zawierał:
  1. Dane adresowe i teleadresowe placówki,
  2. Forma działalności,
  3. Opcje wizyt (NFZ, prywatnie),
  4. Godziny pracy placówki,
  5. wyrażenie zgody na opublikowanie danych placówki na stronie:
   • www.certyfikacjaptbo.pl 
   • www.ptbo.edu.pl (Strona Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością)
   • www.od-waga.org.pl (Strona Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA)
 6. Wypełnienie formularza uzupełniającego jest niezbędne, aby otrzymać akredytację i certyfikat Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
 7. Certyfikat potwierdzający, że placówka posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji będzie dostępny do pobrania i wydrukowania w zakładce "Wydrukuj certyfikat" po pozytywnej weryfikacji Zarządu PTBO (ok. 3 tygodni od dnia poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego).
 8. Ośrodek uzyskuje akredytację na okres 12 miesięcy.
 9. Po 11 miesiącach sekretariat PTBO telefonicznie lub mailowo poinformuje placówkę o możliwości wystąpienia o przedłużenie akredytacji.
 10. Przedłużenie akredytacji ośrodek może uzyskać jeżeli, co najmniej jeden zatrudniony w nim lekarz odbędzie dalszą część szkolenia certyfikacyjnego oraz jeżeli w wyniki wizyty komisji akredytacyjnej złożonej z 3 ekspertów PTBO zostanie potwierdzone deklarowane spełnianie wymagań co do wyposażenia placówki, kwalifikacji personelu oraz sposobu postępowania z chorym.
 11. Lista ośrodków posiadających akredytację Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji  będzie opublikowana po weryfikacji przez PTBO na ogólnodostępnych stronach:
  1. www.certyfikacjaptbo.pl
  2. www.ptbo.edu.pl(Strona Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością)
  3. www.od-waga.org.pl (Strona Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA)

Korzyści dla lekarza wynikające z uzyskania certyfikatu 

 1. Umieszczenie listy lekarzy, posiadających certyfikat na ogólnodostępnych stronach www:
  1. www.certyfikacjaptbo.pl
  2. www.ptbo.edu.pl (Strona Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością)
  3. www.od-waga.org.pl (Strona Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA)
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród chorych na otyłość.
 3. Lepsza współpraca z chorym przez zwiększenie wiarygodności odnośnie profesjonalizmu lekarza.
 4. Pozyskanie pacjentów korzystających z miejsc nieprofesjonalnych i tych, którzy nie uzyskali wcześniej właściwej pomocy lekarskiej.
 5. Budowanie możliwości wprowadzenia specjalizacji obesitologia, następnie zaproponowanie przez PTBO zaliczenia rocznego okresu odbywania specjalizacji z proponowanych 2,5 roku.
 6. Uzyskanie 10 punktów edukacyjnych.
Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji o tej zmianie na stronie internetowej.